×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

....... วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรเดช น้อยจันทร์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

     “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ระดับชั้นประถมศึกษาให้กับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยเด็กจะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ขึ้นมาและครูมีบทบาทเป็นผู้ชี้แนะ ซึ่งมีคณะวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายสุรเดช น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางณัฐกานต์ ฉิมงาม ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมแสง วิทยากรแกนนำ สสวท. นายอรรณนพ แตงอ่อน ครู ดรงเรียนไตรประชาสามัคคี วิทยากรแกนนำ สสวท. นายมนตรี นามแฮด ครู โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต วิทยากรแกนนำ สสวท. ณ ห้องศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187