×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครู ผู้บริหารโรงเรียน สพป.นว. 1 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

....... วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดอบรมครู ผู้บริหารสาถนศึกษาด้วยระบบทางไกล

     โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5) ปี ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรม ศึกษานิเทศก์ในสังกัด และเอกชนเข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวิทยากรพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและร่วมทำกิจกรรมสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์
(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187