/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก

450074838 898018565704238 7895130306452191543 n

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกรอบมาตรฐานสากลทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอน สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning) ตามกรอบมาตรฐานสากลทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 100 คน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก วิทยากรผู้ให้ความรู้ 1) นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 2) อาจารย์ สวิตต์ เดชศิระ ผู้อํานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจําสาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2. ดร. สาทิพย์ เครือสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก 2) เพื่อนิเทศ ติดตามสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก ตามกรอบมาตรฐานสากลทางภาษา CEFR ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.nsw1&set=a.898025599036868

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว)

 448832036 898033819036046 3503124517463078769 n 449835621 898018662370895 8163470264110050482 n  450226653 898021225703972 6829939116480135189 n 
 450095206 898042002368561 3463324056015683107 n  449834215 898021495703945 1518059540484573933 n  450227026 898022642370497 368187360951588534 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th