/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด

449845231 898439408995487 7684747795461916974 n

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 155 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และได้รับเกียรติจาก นางอารีนา บุญขจร นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับ “ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง” โดยมี นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ร่วมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ณ ห้องศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/media/set?vanity=pr.nsw1&set=a.898446902328071

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

450197357 898440565662038 7805665972735934774 n   450315309 898439375662157 1080816548257357668 n 449841879 898440912328670 9060848320926408588 n 
 449972979 898441982328563 5517490329701863436 n  450073328 898442612328500 8252889040796195415 n  450103146 898442732328488 7795442354834108530 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th