ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

482

20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) ทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เต็มตามศักยภาพ

https://www.facebook.com/photo?fbid=1220898508532441&set=pcb.1220900221865603

483
484
485
486

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187