ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
"เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

506

นพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย “โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ” พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.597454869093944

507
508
509
510
511
512

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187