×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

OIT 2020

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
     O1 โครงสร้างผู้บริหาร
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     O3 อำนาจหน้าที่
     O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     O5 ข้อมูลการติดต่อ
     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O8 Q&A
     O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
     O10 แผนดำเนินงานประจำปี
     O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     O17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล link1 link2
     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
     O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187