/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ยกระดับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนว BOOT CAMP 16-9-65

201การอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนว สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามแนว BOOT CAMP เพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้เรียน ศตวรรษที่ 21

171แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

057

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th