/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

oit66

OIT 2566

Open Data Integrity and Transpency Assesment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

โครงสร้าง66

 

ข้อมูลผู้บริหาร

 

อำนาจหน้าที่

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

Q&A / ช่องทาง ถาม-ตอบ

 

Social Network   (Facebook)

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

รายงานการการกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

E–Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th