/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

426501955 803355301837232 7295188992106241750 n

ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมาย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1      นางสาวสุนันทา ถีติปริวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ของโรงเรียนศูนย์สอบ ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 2) โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 3) โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

426484702 803353545170741 2063763077838704279 n 426606568 803352871837475 1557763715919199074 n426520071 803353455170750 6311854365783224640 n 426526026 803352768504152 5391409935001700798 n

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th