/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี "ครูผู้ช่วย 13 ราย สู่ครูมืออาชีพ" สพป.นว.1

428608995 807134218126007 2704629314347458514 n

 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี “ครูผู้ช่วย 13 ราย สู่ครูมืออาชีพ” สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศชี้แนวทางการปฏิบัติตนของการเป็น ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ การครองตน ครองคน ครองงาน การมีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ การวางแผนชีวิต การปฏิบัติงานการสอนเพื่อนักเรียนเป็นสำคัญ และร่วมแสดงความยินดียิ่งกับครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย ซึ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ขอใช้บัญชีจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 5 วิชาเอก ได้แก่ ดนตรีไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาไทย 8 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา โดย นางสาวอรทัย กสิกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสุมาลี ผิวทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางชุติมา สายหยุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมชี้แจ้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ และการกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งในวันนี้ ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807136601459102&type=3&ref=embed_page

428602292 807130251459737 4249596811159638896 n428609630 807130684793027 7102107144668441547 n


428604676 807133258126103 4563160626088951460 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th