/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (NT) ชั้น ป. 3

428712765 811960217643407 5019738686960368789 n

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศก์ และนางนันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อวัดความรู้ ความคิดรวบยอดของนักเรียนเพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดงขุย โรงเรียนวัดบางไซ โรงเรียนวัดหนองโก และโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัย-ประชานุกูล)

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

428712569 811960304310065 6966957021047852431 n428645445 811974934308602 8785975492971955136 n428699273 812012614304834 3200005719649169146 n429663999 812018270970935 5935274496480692367 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th