/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

476

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและแจ้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบ กำกับห้องสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 ห้อง ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้เข้าใจแนวปฏิบัติตรงกัน และทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และคณะครู แนะนำ อำนวยความสะดวก อนุญาตให้ใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.581039837402114

477
478
479
480

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th