/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยสถานศึกษา

596

 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 น.ส.ปุณญิสา แสงอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพิชชานันท์ กล่ำภู่ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางปรีดา สุขเสวี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายรณกร ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยสถานศึกษา ทุกกรณี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกปอง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

598

599

601

602

603

604

605

607

608

https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.648871983952232

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.648866200619477

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.648861773953253

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.648851480620949

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.648846667288097

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th