/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี “ครูผู้ช่วย” สู่“ครูมืออาชีพ” สังกัด สพฐ.

609

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศให้โอวาท การปฏิบัติตัวของการเป็น “ครูมืออาชีพ” การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบแก่เด็กนักเรียน โดยให้มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู และร่วมแสดงความยินดียิ่งผู้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั้งตัวจริงและสำรอง จำนวน 25 ราย ตำแหน่งว่าง 18 ตำแหน่ง ตามประกาศของ กศจ.นครสวรรค์ ได้ส่งมอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 และตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 มีมติรับทราบการส่งมอบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ประสงค์ขอใช้บัญชี ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด มีหน้าที่ ดูแล ควบคุม และสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิก โดย น.ส.อรทัย กสิกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย น.ส.นภัสสร เนตรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางฐกมล คล้ายกมล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางพันธ์วดี เฟื่องจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน น.ส.เบญจมาพร วงค์สำราญ พนักงานพิมพ์ดีด ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจการกรอกเอกสาร ภารกิจที่ต้องดำเนินการ เพื่อเตรียมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่ได้เลือก ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.649429200563177

611

610

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th