/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

261

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี รุ่นที่ 3 สำหรับครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานงานพัสดุ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

262

263

264

265

266

268

269

270

267

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th