นโยบายเร่งด่วน สพฐ.
QUICK POLICY 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
115

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
080  081

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
082 118

กลุ่มงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
119

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
113116

กลุ่มงานส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษา
084  121117

กลุ่มงานพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
085 115  120

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
114

กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
122  123

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187