/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ประชุมชี้แจงแนวทาง ITA Online

613

                 สพป.นว. 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ......... วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่สำคัญ ซึ่งจะผลักดันให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันกลไกการป้องกันการทุจริตให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.653528940153203

614

615

616

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th