/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

656

           วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการครูแกนนำของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรณที่ 21 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.สุรเดช น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 2) โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 3) โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 4) โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 5) โรงเรียนวัดหาโพธิใต้ 6) โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 7) โรงเรียนวัดใหม่ 8) โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 9) โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 10) โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนละ 2 คน รวมเป็น 20 คน เพื่อนำพาครูแกนนำ วิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และการสังเกตชั้นเรียนและกระบวนการนิเทศแบบ Coaching & Mentoring ตลอดจนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยวิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.662957059210391

657

658

660

661

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th