THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ฝึกอบรมทบวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

756

ฝึกอบรมทบวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมและพีการทางลูกเสือ การจัดงานวันสำคัญทางการลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักการ แนวคิด วิธีการทางกระบวนการลูกเสือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือให้เป็นผู้มีคุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 25 โรงเรียน 107 คน ดำเนินการโดย นางนงนุช สมบัติบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจาก ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองปลิง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=702047165301380&set=a.702040968635333

757

758

759

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com