/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

สร้าง ส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ

     632   

                  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒราม สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการ 82 คน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ให้ความรู้ ได้แก่ นาวเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ นายบุญธรรม มากมี นางวรรณา ทองแบน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ......... อีกทั้ง นางวราภรณ์ ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม และคณะ ได้เซอร์ไพรส์ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้เป็นประธาน ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

 

633

634

635

636

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th