/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

OIT 2567

OIT 2567

Open Data Integrity and Transpency Assesment

ข้อมูลพื้นฐาน

 

โครงสร้าง

 

ข้อมูลผู้บริหาร

 

อำนาจหน้าที่

 

ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

Q&A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th